Tuần báo Time Magazine trong số ra ngày  8.4.1966 đã trình bày trang bìa thật độc đáo, không có hình ảnh gì cả, chi với một trang giấy màu đen với ba chữ đỏ thật lớn IS GOD DEAD ?

Bài viết bên trong tờ báo nhấn mạnh rằng tôn giáo hoàn toàn không cần thiết vì hiện nay con người có thể giải thích được thế giới thiên nhiên. Đức Chúa Trời và thần đạo học không còn thích hợp trong thời đại khoa học tiến bộ.

Đây chỉ là một trong nhiều cách con người đã dùng để bày tỏ  sự chống đối Đức Chúa Trời. Đối với con người sa ngã, Đức Chúa Trời hoàn toàn không cần thiết và không thích hợp, thần đạo học là rất buồn cười và không phù hợp.

Kinh Thánh đã trình bày hình ảnh phản loạn của con người từ hàng ngàn năm trước cùng với thái độ của Đức Chúa Trời trước sự phản loạn này. Thi Thiên thứ hai đã viết rằng: “Nhân sao các dân ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài.....Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo cười chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, Ta đã lập Vua ta, trên Siôn là núi thánh ta.”