ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG NĂM MỚI

-       Giá trị của thời gian.

-       Giá trị của sự nhẫn nại chịu đựng.

-       Hạnh phúc được làm việc.

-       Giá trị của đời sống đơn giản.

-       Tầm quan trọng của cá tính.

-       Sức mạnh của lòng tử tế.

-       Ảnh hưởng của gương mẫu.

-       Sự cần thiết của bổn phận.

-       Khôn ngoan trong cách sử dụng tiền bạc.