Đức Chúa Trời của chúng con ơi, chúng con chỉ cầu xin Ngài một điều trong năm mới:

-       Chúng con không xin được sung sướng.

-       Chúng con không xin vật chất trần gian.

-       Chúng con không xin được hiểu đường lối Ngài đang dẫn dắt chúng con.

-       Chúng con chỉ xin Ngài dạy chúng con điều đẹp lòng Ngài.

-       Chúng con xin được nghe lời chỉ dẫn của Ngài.

-       Chúng con xin được cùng đi với Ngài mỗi ngày.

-       Dạy chúng con biết nhận ra tiếng Ngài và lập tức làm theo.

-       Dạy chúng con vâng phục Ngài.

-       Và năm mới sẽ bắt đầu là một năm đẹp lòng Cha

-       Vì chúng con chỉ xin làm điều đẹp lòng Ngài.