Một thương gia giàu có, nhưng lại rất hung dữ, sống tại Boston, Hoa Kỳ, tâm tình với nhà văn Mark Twain rằng trước khi chết,, ông sẽ thực hiện chuyến đi thăm Xứ Thánh, leo lên núi Sinai, và tại đó, đọc Mười Điều Răn. Nghe xong, nhà văn Mark Twain trả lời: “Tôi có ý này hay hơn. Tôi nghĩ ông nên ở nhà và giử Mười Điều Răn.”

Từ ngày tin nhận Chúa Cứu Thế là Chúa và Chủ đời sống mình, chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu bài học Kinh Thánh và bài giảng Kinh Thánh, nhưng chúng ta đã vâng theo được bao nhiêu điều mình đã nghe ?