Nhóm Nhỏ (Ê-sai)
- Trưởng nhóm: Mục sư Đoàn Trung Chánh
- Số người: có khoảng 9 người thường xuyên nhóm lại.
- Tài liệu: Phi-e-rơ - Học để được giống Chúa Jêsus (Tác giả: Robbie Castleman)
- Giờ nhóm: từ 8g00 đến 9g30 tối Thứ Sáu hàng tuần.
 
Nhóm Nhỏ (Ru-tơ)
- Trưởng nhóm: Mục sư Đào Minh Sơn
- Số người: có khoảng 15 người thường xuyên nhóm lại.
- Tài liệu: Phi-e-rơ - Học để được giống Chúa Jêsus (Tác giả: Robbie Castleman)
- Giờ nhóm: từ 8g00 đến 9g30 tối Thứ Sáu hàng tuần.
 
Nhóm Nhỏ (Giô-suê)
- Trưởng nhóm: Chị Lê Ánh-Nga
- Số người: có khoảng 12 người thường xuyên nhóm lại.
- Tài liệu: Phi-e-rơ - Học để được giống Chúa Jêsus (Tác giả: Robbie Castleman)
- Giờ nhóm: từ 8g00 đến 9g30 tối Thứ Bảy hàng tuần.
 
Nhóm Nhỏ (Sa-mu-ên)
- Trưởng nhóm: Ông Tô Văn Xinh
- Số người: có khoảng 12 ngườithường xuyên nhóm lại.
- Tài liệu: Phi-e-rơ - Học để được giống Chúa Jêsus (Tác giả: Robbie Castleman)
- Giờ nhóm: từ 7g00 đến 9g00 tối Thứ Sáu hàng tuần.
 
Nhóm Nhỏ (Giăng)
- Trưởng nhóm: Mục sư Đoàn Trung Chánh
- Số người: có khoảng 9 người thường xuyên nhóm lại.
- Tài liệu: Phi-e-rơ - Học để được giống Chúa Jêsus (Tác giả: Robbie Castleman)
- Giờ nhóm: từ 7g30 đến 9g30 tối Thứ Bảy hàng tuần.
 
Nhóm Cao Niên
- Trưởng nhóm: Bà Đoàn Thu Cúc
- Số người: có khoảng 10 người sinh hoạt và thông công mỗi tháng một lần
.