Cuộc đời là một câu chuyện gồm có ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phần quá khứ đã được viết xong và được đặt qua một bên.

Phần hiện tại chúng ta đang viết mỗi ngày.

Phần tương lai và cũng là phần cuối cùng của câu chuyện đời ta đang được khóa kỹ và chỉ Đức Chúa Trời nắm giử chìa khóa.