Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

 

1

 

Chị Huỳnh Văn Quân

 

Trưởng Ban

 

 

 

2

 

Chị Đặng Quang Hoàng

 

 

 

 

3

 

Chị Nguyễn Gia Vinh

 

 

 

 

 

4

 

Chị Phan Tấn Tài

 

 

 

 

 

5

 

Chị Trần Quốc Thắng

 

 

 

 

 

6

 

Chị Lý Ngọc Phượng