Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

1

Ông Tô Văn Xinh

Trưởng lão - Kingsgrove

 

2

Ông Huỳnh Văn Quân

Trưởng lão - Kingsgrove

 

3

Ông Nguyễn Thanh Hải

Trưởng lão - Tình Thương