Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

 

1

 

Ông Đặng Quang Hoàng

 

Trưởng Ban

 

 

 

2

 

Ông Châu Văn Tài

 

 

 

 

3

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

 

 

4

 

Ông Nguyễn Cung Vệ Binh

 

 

 

 

 

5

 

Ông Võ Ngọc Giao