Nếu mỗi sáng sớm vừa khi bạn thức dậy, ngân hàng của bạn gởi trong trương mục của riêng bạn $86.400 để bạn sử dụng, muốn sử dụng thế nào tùy ý bạn, nhưng đến đúng lúc nửa đêm, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, số tiền còn lại trong trương mục sẽ biến mất và không bao giờ trở lại. Bạn sẽ sử dụng số tiền này trong một ngày như thế nào ? Bạn sẽ dùng số tiền này cho chính mình, cho gia đình, cho cộng đồng con dân Chúa, cho những người xung quanh đến mức tối đa phải không? Vì nếu không, đến nửa đêm, số tiền còn lại trong trương mục sẽ biến mất.

Bạn đang có trương mục ngân hàng đó và trương mục đó được gọi là THỜI GIAN.  Mỗi ngày bạn được gởi trong trương mục của riêng bạn 86.400 giây đồng hồ và đến nửa đêm, trương mục này bị xóa đi, chỉ còn con số không, và số giây này không bao giờ lấy lại được. Bạn được 86.400 giây trong một ngày. Bạn không được thêm và cũng không được bớt một giây nào. Và bạn là người được toàn quyền sử dụng số giây này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng.

Bạn đang sử dụng trương mục này mỗi ngày như thế nào? Cho ai ? Bao nhiêu cho bạn? Bao nhiêu cho gia đình? Bao nhiêu cho Chúa và vì Chúa?

Câu trả lời thuộc về bạn.