Năm 1966,  88.2% những người được thăm dò ý kiến đã ghi rằng họ là Cơ Đốc Nhân.

Năm 2016,  52.1% những người được thăm dò ý kiến nhận rằng họ là Cơ Đốc Nhân.

Năm 1966  dưới  1% số người được thăm dò ý kiến ghi rằng “Không tôn giáo.”

Năm 2016, 30.1% số người được thăm dò ý kiến ghi rằng “Vô tôn giáo.”

Cuộc thăm dò dân số năm 2016 cho biết:

-       52.1% dân số nhận mình là Cơ Đốc Nhân và trong số những người này,

-       22.6% nhận mình thuộc Công Giáo La Mã.

-       13.3% nhận mình thuộc Anh Quốc Giáo

-       8.2%  nhận mình có tôn giáo nhưng không thuộc Cơ Đốc Giáo.