Niềm Tin
Bài 266 Người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ - Phần 1 Lấy chân lý làm dây nịt lưng
Ngày: 04-06-2024 | Lượt Xem: 1373
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúa đang dùng những mục sư có “chân lý làm dây nịt lưng” “dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (công chính)” (II Ti-mô-thê 3:16) mong cho con cái Chúa chúng ta “biết lẽ thật (chân lý) và lẽ thật (chân lý) sẽ buông tha” (Giăng 8:32) chúng ta. “Chân lý” còn có năng lực “buông tha” người lính giỏi của Chúa khỏi “những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” mà còn đối “với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31-32). Sức mạnh của “chân lý” còn đưa chúng ta vào sự “nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:4), vì “Ngài là Thánh” (Ê-sai 57:15), vào “yêu thương” vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:5). Sức mạnh của “chân lý” chính là “dây nịt lưng” cho “người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3).
Bài 265 Nghĩ về chữ Phản
Ngày: 13-05-2024 | Lượt Xem: 1983
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta nghĩ nhiều lắm về đời sống mình, về tình đời đen trắng, về tình hình khó khăn và cả nghĩ vẩn vơ. Chính câu Kinh Thánh dưới đây với 7 tiêu chuẩn đã làm người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị “phản tỉnh” về điều mình nghĩ : “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).
Bài 264 Trang bị con người đẹp
Ngày: 19-04-2024 | Lượt Xem: 1912
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Địa vị của Cơ Đốc nhân đẹp tuyệt vời vì Đức Chúa Trời đã “trang bị” trong mỗi con cái Ngài ba yếu tố người mới, người công chính và người vinh hiển (chi tiết ở thân bài). Hãy sống xứng đáng với địa mình được Chúa “trang bị”.
Bài 263 Làm việc Chúa - Việc lành
Ngày: 02-04-2024 | Lượt Xem: 1959
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Việc lành” là công việc đẹp nhất nên Cơ Đốc nhân được Chúa “trang bị” đầy đủ. Hãy tận dụng những điều được Chúa “trang bị” và “làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58), và “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).
Bài 262 Lễ vật Giáng Sinh
Ngày: 22-02-2024 | Lượt Xem: 1959
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong các mùa Giáng Sinh sẽ tới, người đời chắc chắn cũng sẽ mua “quà Giáng Sinh” như tập tục. Còn chúng ta, những con cái Chúa cũng sẽ không quên thực thi ba điều : 1. “Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ” (Rô-ma 12:1). 2. “Dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15). 3. “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16). (Chi tiết của ba điều ở phần cuối).
Bài 261 Sự lựa chọn của người trần thế
Ngày: 04-02-2024 | Lượt Xem: 1968
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy lấy câu Kinh Thánh sau đây làm tiêu chuẩn trong việc “lựa chọn” : “phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) mà “lựa chọn”.
Bài 260 Nghĩ về hai chữ Tự Bỏ
Ngày: 13-01-2024 | Lượt Xem: 1926
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong vấn đề “tự bỏ”, cùng nhau chúng ta “loại bỏ” cái xấu mà Kinh Thánh đã cho biết (Ga-la-ti 5:19-21), (Ê-phê-sô 4:31) để sống “đẹp” trong gia đình và giao tế ngoài xã hội, “xóa bỏ” lỗi lầm người khác làm cho mình bằng sự “tha thứ”, “lìa bỏ” tất cả những tội lỗi do bản tính xác thịt gây ra (Ga-la-ti 5:19-21), hễ nhận biết những người đồng đạo có mưu đồ gian ác (I Cô-rinh-tô 5:11), hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em (I Cô-rinh-tô 5:13) kẻo mình bị vấp phạm lúc nào không hay, và đừng “dứt bỏ”, xong tìm cách giúp họ biết hầu việc Chúa cách ngay lành trung tín (Ma-thi-ơ 25:21), khi đã bước vào những trọng trách trong Hội Thánh Chúa, từ bỏ danh, lợi, quyền mình có nơi trần thế để hầu việc Chúa, dẫu bị người đời cho là kẻ ngu dại (I Cô-rinh-tô 4:10), không “chối bỏ” những điều chính đáng như tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình (I Phi-e-rơ 3:15), không bịt tai khi nghe lẽ thật, và không xây hướng về chuyện huyễn (II Ti-mô-thê 4:4).
Bài 259 Con cái Chúa và sự tự xét
Ngày: 15-12-2023 | Lượt Xem: 1931
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Không phải Cơ Đốc nhân nào cũng biết “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình”, chỉ những Cơ Đốc nhân “tự xét” nhận ra “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12), “tự xét” nhận ra “Đấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21), và “tự xét” - “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5), thế là tiến bước “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy”. Cơ Đốc nhân “tự xét” - “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” để làm gì ? Đây là Lời Chúa phán để ta “tự xét” - “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12).
Bài 258 Nghĩ về chữ NGUYỆN
Ngày: 25-11-2023 | Lượt Xem: 1962
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúa Jêsus phán : “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mác 8:34). Chúa Jêsus không ép buộc Cơ Đốc nhân “phải” theo Ngài, nhưng “tự nguyện” theo Ngài. Người tự nguyện theo Chúa chân chính thường hội đủ 5 điều cần : nhìn thấy chủ đích, hiểu biết, khả năng nhận định, có nghị lực và dám hi sinh. Người tự nguyện hội đủ 5 điều trên còn phải tự nguyện đưa mình vào kỷ luật và tuân theo.
Bài 257 Tự quản đời sống, tâm thần và tâm linh
Ngày: 01-11-2023 | Lượt Xem: 2100
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cơ Đốc nhân chân chính biết rằng phải “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15), là mời Chúa “quản lý” đời sống mình. Đời sống Cơ Đốc nhân chân chính được Chúa “quản lý”, nên cũng biết rằng “tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Trong thời Cựu Ước, vua Đa-vít chịu Chúa “quản lý” nên lúc nào cũng cầu xin : “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài” (Thi-thiên 25:4). Trong thời Tân Ước, Cơ Đốc nhân chân chính chịu Chúa “quản lý” luôn quyết tâm “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16). Cơ Đốc nhân chân chính biết tự quản tức là biết “bảo quản” và “quản lý” đúng cách để “Good for me” và “Glory for God”.