Niềm Tin
Bài 232 Hiểu biết Đức Chúa Trời Hằng Sống - Bản thể bất biến của Ngài
Ngày: 19-01-2022 | Lượt Xem: 169
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Ngoài Đức Chúa Trời được Kinh Thánh mô tả, tất cả “đức chúa trời” khác đều là được loài người đặt ra, mạo nhận. Ngoại trừ vì một lý do nào đó của lịch sử, phong tục của một quốc gia người ta có ghi lại một vài vị thần thánh để đoàn kết dân tộc dầu ít ai thật lòng tin và chúng ta chẳng cần quan tâm tới, chúng ta phải coi tất cả các ông “đức chúa trời” còn lại của thế gian là tạo thần hoặc tà thần. Hiểu biết về Đức Chúa Trời phải là cao điểm trong sự hiểu biết của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta để Chúa trách như Ngài đã trách dân sự Ngài : “Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết (về Đức Chúa Trời), dân ta chẳng suy nghĩ (để hiểu biết về Đức Chúa Trời mình)” (Ê-sai 1:3). Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu biết về Ngài, vì Ngài là “Cha chúng tôi (chúng ta) ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:9).
Bài 231 Hiểu biết Đức Chúa Trời Thực Hữu Làm sao tìm gặp Ngài
Ngày: 23-12-2021 | Lượt Xem: 1020
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta học biết Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, chúng ta sẽ hiểu biết về Ngài nhiều chừng đó. Những điều có nơi Đức Chúa Trời đều ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta là ảnh tượng của Ngài dầu đã bị tội lỗi làm hư hỏng. Sự hiểu biết của con người dẫu cao rộng bao nhiêu đi nữa, nó vẫn nằm trong sự toàn tri của Đức Chúa Trời…Trước hết, Lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh : “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Và : “Người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Đó là điều cần để tìm gặp Đức Chúa Trời. Kế đến qua Đức Chúa Jêsus Christ, như lời Ngài phán : “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6), chúng ta chỉ có thể tìm gặp Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus tức là qua đức tin. Tiếp theo, Chúa Thánh Linh trong lòng con cái Chúa chúng ta giúp chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Cha : “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha” (Ga-la-ti 4:6). Cuối cùng, chúng ta biết Đức Chúa Trời qua Lời Ngài trong cả Kinh Thánh và qua Chúa Jêsus là “Lời Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 19:13).
Bài 230 Buồn khổ vì bệnh tật
Ngày: 09-12-2021 | Lượt Xem: 1438
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Một số quý vị đã có “thầy” chữa bệnh, mong theo thầy để được giải thoát khỏi tội lỗi gây nên “buồn khổ” do tam độc “tham, sân, si”. Nhưng rồi biết bao năm tháng trôi qua rồi mà hình như “tam độc” chẳng hết mà còn tăng thêm. Xin quý vị đừng tiếp tục buồn khổ, tôi xin giới thiệu đến quý vị Đức Chúa Jêsus, Ngài “đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Chính Chúa Jêsus phán về Ngài : “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất (người có tội)” (Lu-ca 19:10). Linh dược mà Ngài dùng để chữa trị tội lỗi chúng ta là “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Phương cách chúng ta dùng linh dược là tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình (Chú thích 1). Chỉ vậy thôi là căn bệnh tội lỗi sẽ chấm dứt. Đối với chúng tôi, những Cơ Đốc nhân chân chính, bệnh tật gì cũng không sao. Trong sự tin cậy và vâng lời Chúa, chúng tôi “chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16). Và trước khi nhắm mắt lìa đời, chúng tôi có sự bình an, và niềm hy vọng vào việc “đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt” (Phi-líp 1:23), tại nơi đó mọi bệnh tật sẽ được chữa lành.
Bài 229 Tác động của Kinh Thánh trên con người
Ngày: 21-11-2021 | Lượt Xem: 1671
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Đối với những con cái Chúa chân chính, đã học và nhớ Lời Chúa, thì Lời Chúa trong lòng có năng lực khiến ta phải nói ra Lời Chúa, “ Lòng tôi đầy tràn những lời tốt; Tôi nói điều tôi vịnh cho vua (ca ngợi Đức Chúa Trời); Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài (để an ủi, khích lệ người khác)” (Thi-thiên 45:1). Gặp ai, chúng ta cũng mạnh dạn nói : “Khá nói … rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!” (Ê-xê-chi-ên 2:4). Chúng ta trở nên phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, như lời Kinh Thánh : “Chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo” (II Rô-rinh-tô 5:20). Lời Chúa trong chúng ta sẽ khiến chúng ta vững vàng “đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4). … Cuốn Kinh Thánh chúng ta có trên tay. Mong rằng cuốn Kinh Thánh trong tay chúng ta tác động trong chúng ta khiến chúng ta trở nên những con cái Chúa trung tín, làm theo Lời Chúa để “Ý Chúa Được Nên ở Đất như Trời”.
Bài 228 Sự khải thị con người của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh
Ngày: 24-10-2021 | Lượt Xem: 1730
Loài người nhận biết có Đấng Tạo Hóa một cách nguyên tri, nhưng không sao hiểu biết Đấng Tạo Hóa một cách trọn vẹn và chính xác, do đó không hiểu biết đường lối của Ngài. Đấng Tạo Hóa đã phải bày tỏ cho loài người biết chính Ngài là Đức Chúa Trời và biết đường lối Ngài. Kinh Thánh là sự khải thị con người của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh : “Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ (khải thị của Ngài) thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của (bộ) luật pháp (Kinh Thánh) nầy” (Phục-truyền luật-lệ ký 29:29).
Bài 227 Sự “Soi dẫn” của Đức Chúa Trời trong việc hình thành Kinh Thánh
Ngày: 04-10-2021 | Lượt Xem: 1732
Sự “soi dẫn” có tính cách từng chữ, từng lời. Chúa Jêsus phán : “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn” (Ma-thi-ơ 5:18). Chữ “chấm” (Jod) “Yod”, chữ thứ 9 trong mẫu tự Hebrew là mẫu tự nhỏ nhất, “nét” (title) là một nét nhô ra từ mẫu tự làm chữ này khác với chữ kia, giống như nét dấu móc trên chữ “o” làm thành chỡ “ơ”. Vậy nên Kinh Thánh là tác phẩm vô ngộ của Đức Chúa Trời, cũng như chính Đức Chúa Trời là vô ngộ, và Lời Kinh Thánh là chân lý.
Bài 226 Ân tứ đức tin cầu nguyện vâng theo điều Chúa dạy
Ngày: 18-09-2021 | Lượt Xem: 1815
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Bởi ân tứ đức tin mà biết bao Mục Sư và con cái Chúa đã vững tiến dầu gặp khó khăn, trở ngại. Bởi ân tứ đức tin mà biết bao Mục Sư và con cái Chúa đã làm công việc lớn lao, khó khăn mà Chúa giao phó. Bởi ân tứ đức tin biết bao lời cầu nguyện chứng tỏ quyền năng Chúa dấy động con cái Ngài trong môi trường thuộc linh. Con cái Chúa chúng ta khi cần làm trọn một công việc khó và lớn trong Nhà Ngài, hãy cúi đầu cầu nguyện : “Xin thêm đức tin cho chúng tôi! (Xin thêm đức tin cho chúng con!)” (Lu-ca 17:5).
Bài 225 Niềm tin giáo lý Cơ Đốc Giáo - Ân tứ đức tin
Ngày: 21-08-2021 | Lượt Xem: 1821
Hiện nay trên trần thế, không có nhiều Mục Sư George Muller, người có ân tứ đức tin dời núi, nhưng chúng ta vẫn thấy một số mục sư có ân tứ đức tin. Những vị mục sư này không nao núng trước trở ngại mà còn biết khích lệ con cái Chúa vững tin vào sự can thiệp hay tiếp trợ từ nơi Chúa. Vì Đức Chúa Trời ban cho một một số Mục Sư có “ân tứ đức tin” như lời Kinh Thánh khẳng định “Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin” (I Cô-rinh-tô 12:9) một thứ đức tin trỗi hơn để làm công việc phi thường mà Chúa giao phó, nên trong thời đại dịch Corona virus đang bước vào giai đoạn lây lan trầm trọng hiện nay (21/8) trên trái đất, người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị và quý anh chị con cái chỉ biết cầu xin một vị Mục Sư nào đó có ân tứ đức tin, hướng lên Trời xin Chúa can thiệp để con dân Ngài trên đất vững tin vào sự can thiệp của Ngài và biết khích lệ nhau chờ ngày đó đến.
Bài 224 Niềm tin giáo lý Cơ Đốc Giáo
Ngày: 10-08-2021 | Lượt Xem: 1817
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Sau khi học Lời Chúa qua Thánh Kinh trong các buổi học của nhóm nhỏ, cùng các bài giảng luận và nếu có thể đọc thêm tài liệu viết của quý mục sư, chúng ta dựng được niềm tin đứng đắn, đức tin chân thật. Đó là chúng ta đã học đạo xong. Tiếp đến trên bước đường theo Chúa, chúng ta phải sống đạo theo đức tin chân thật tức là sống bởi đức tin, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17), nên : “tin bởi trong lòng (đức tin chân thật)… bởi miệng làm chứng mà (chúng ta) được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10) nhờ ân điển hay hồng ân của Đức Chúa Trời - “Được cứu bởi đức tin”.
Bài 223 Nền tảng của giáo lý Cơ Đốc Giáo
Ngày: 31-07-2021 | Lượt Xem: 1940
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Giáo lý Cơ Đốc Giáo phải hoàn toàn đặt căn bản trên Kinh Thánh. Bất cứ giáo lý nào không hiệp với Kinh Thánh, con cái Chúa chúng ta không chấp nhận. Con cái Chúa phải có tinh thần như con cái Chúa tại Bê-rê xưa kia, “sẵn lòng chịu lấy đạo (lời dậy giáo lý), ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng (có hiệp với Kinh Thánh chăng)” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Học giáo lý với với nền tảng Kinh Thánh không sửa đổi, chúng ta không sợ tin sai và chúng ta có lý do để “đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).