HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI ÚC (SYDNEY)

@ Tại Kingsgrove (207 Stoney Creek Road, Kingsgrove, NSW 2208, kế Bexley Golf Course), mỗi Chúa Nhựt:

* Trường Chúa Nhựt  10g00 sáng – 10g45 sáng
* Thờ phượng  11g00 sáng – 12g15 trưa
* Nhóm Anh ngữ 11g00 sáng – 12g15 trưa
* Nhi đồng   11g00 sáng – 12g15 trưa
 

@ Tại Smithfield (góc The Horsley Drive và Justine Street, Smithfield), mỗi chiều Chúa Nhựt:

* Trường Chúa Nhựt 02g30 – 03g15 chiều
* Thờ phượng 03g30 – 05g00 chiều
* Nhi đồng   03g30 – 05g00 chiều