Đoàn Trung Chánh

Mục sư Quản nhiệm
Mobile: 0422 883 275
 
 
 
 
 
 
 

Đoàn Khoa Nam

Mục sư Thanh Thiếu niên
Mobile: 0415 133 698

 

 
 
   
   
UVMV Nguyễn Phan Thi (Phụ tá quản nhiệm)

UVMV Nguyễn Phan Thi (Phụ tá quản nhiệm)

Mobile: 0434 246 117
Phone: 02 9738 9915
Email: nguyenphanthi7@yahoo.com.au