Mục sư Lê Thiện Tuyến
 
Quản nhiệm

 M: 0490 948 398
 E: tuyenthienle@gmail.com

 

   

 Mục sư Nguyễn Phan Thi
 
Phụ tá quản nhiệm

 M: 0434 246 117
 E: 
nguyenphanthi7@yahoo.com.au

 

   
 

 TĐS Mai Cao Hổ

 M: 0424 735 745
 E: 
ho_maicao@yahoo.com

 

Mục sư truyền đạo tiền nhiệm

1. Mục sư Đoàn Trung Chánh (1978 - 03/04/2022)
2. Truyền Đạo Phạm Quang Vinh (1983 - 1988)
3. Truyền Đạo Trần Ngọc Chánh (12/1990- 06/1994) (1995 MS)
4. Truyền Đạo Tống Đức Tùng Thiện (2000 - 2010) (2003 MS)
5. Truyền Đạo Đào Minh Sơn (2005 - 2015) (2012 MS)
6. Mục sư Đoàn Khoa Nam (TBA -12/2021)
7. Mục sư Nguyễn Phan Thi (05/2023)
8. Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc (06-10/ 2016- 01/07/2021)
9. Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ (11/2022 - Current)
10. Mục sư Lê Thiện Tuyến (05/2023)