Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

 

1

 

Ông Hồ Hải Triều

 

Thư ký

 

 

 

2

 

Ông Thành Công Trung

 

Phụ tá Thư ký Kingsgrove

 

 

 

3

 

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Phụ tá Thư ký Tình Thương

 

 

 

4

 

Bà Nguyễn Phúc Ái Khanh

 

Thủ quỹ

 

 

 

5

 

Ông Huỳnh Minh Quan

 

Phụ tá Thủ quỹ Kingsgrove

 

 

 

6

 

Bà Đoàn Mỹ Nhung

 

Phụ tá Thủ quỹ Tình Thương

 

 

 

7

 

Ông Châu Văn Tài

 

Nghị viên

 

 

 

8

 

Ông Trương Kim Long

 

Nghị Viên