Học giả A.W. TOZER lên tiếng: “Nếu Đức Thánh Linh rời khỏi Hội Thánh, 95% Hội Thánh sẽ tiếp tục sinh hoạt như thường lệ và không ai thấy sự khác biệt gì.”

Ngay khi tin nhận Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh hiện diện trong chúng ta, và bông trái của Thánh Linh khởi sự thể hiện qua đời sống của chúng ta, tức là những phẩm chất của con dân Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong sách Galati 5:22 ghi :”Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,  mềm mại, tiết độ.” Đương nhiên không một con dân nào của Đức Chúa Trời mà không phải chiến đấu với bản tánh cũ để có bông trái Thánh Linh. Nhưng sứ đồ Phaolô cho biết nếu chúng ta “bước đi theo Thánh Linh”, ưa muốn những điều Thánh Linh ưa muốn, và nhờ “Thánh Linh chỉ dẫn”, chúng ta sẽ tránh được “các việc làm của xác thịt” mà có được “bông trái Thánh Linh.”