Có thể nhiều người thắc mắc và đôi  người khó chịu khi tín đồ Tin Lành  thường nói và mời gọi người nghe  tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vì  thế, chúng ta cần biết tại sao tín đồ  Tin Lành làm như vậy.

 Mời bạn click vào đây để xem:

http://tinlanhsydney.com.au/2014/upload/201311/Tin%20Lanh.pdf