Bài Giảng
Luật ngày Sa-bát và tua áo
Ngày: 19-10-2020 | Listen: 5 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Nên tay đánh lưới người
Ngày: 13-10-2020 | Listen: 9 | Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
Hãy Nghe, Hãy Truyền
Ngày: 10-10-2020 | Listen: 23 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Luật Pháp và Tình Yêu
Ngày: 30-09-2020 | Listen: 7 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Của Lễ Về Tội Lầm Lỗi
Ngày: 23-09-2020 | Listen: 20 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Hai đối tượng-Một nhu cầu
Ngày: 17-09-2020 | Listen: 9 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc
Lòng thành thật
Ngày: 07-09-2020 | Listen: 14 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Chúa Jesus Chịu Cám Dỗ
Ngày: 30-08-2020 | Listen: 20 | Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
Các Của Lễ
Ngày: 29-08-2020 | Listen: 7 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh
Giao Ước Mới
Ngày: 16-08-2020 | Listen: 29 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh