December 2014

Week 1


 

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
(1 Phi-e-rơ 5:7)

 

Cast all your anxiety on him because he cares for you.

(1 Peter 5:7)

Week 2


 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.
(Giăng 14:12)

 

Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.

(John 14:12)

Week 3


 

Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
(Thi-thiên 92:13)

 

Planted in the house of the LORD, they will flourish in the courts of our God.

(Thi-thiên Psalm 92:13)

Week 4


 

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

(Ê-sai 26:3)

 

You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. (Isaiah 26:3)