The Children Leader Group 2014:

Cô Nguyễn Phúc Ái Khanh

Cô Tôn Nữ Thu Sương

Cô Phạm Thị Phương Thảo

Cô Trần Kim Hoàng

Cô Nguyễn Thị Bích Vân