Con người hành động thuận hơi khó, nhưng hành động phản dễ dàng. Chúng ta thường phản công để tự vệ, “vô tư” phản ứng cách tự nhiên, song phản đối cần lý lẽ, phản động cần lực lượng và phản bội thì đáng khinh.

Khi chúng ta bị ai phê bình là phản ứng ngay sự phê bình đó bằng cách thầm lặng hay bộc lộ. Nhưng khi chúng ta tự phê thì ít khi phản ứng ngay, song tự bào chữa và tự giấu.

Nghe nói người Việt Nam sau tháng 4 năm 1975, khi thành thực “tự phê phán” - tự kiểm thảo, một hình thức “phản tỉnh” để sửa sai, song sửa đâu sai đấy, càng sửa lại càng sai. Thật ra, chúng ta cũng lâm vào tình trạng trên vì “sửa sai” theo ý mình hay theo ý chung.

Những người thành công thường tự phê và phản tỉnh. Trước hết là tự phê. Khi biết tự phê là khởi đầu “vượt qua cơn mê” và “phản tỉnh” - biết xét lại từ tư tưởng đến hành động một cách sáng suốt.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Cơ đốc nhân chân chính không “tự phê” theo cách bình thường nhận định của mình, nhưng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh quy định. Bản thân người đang chia sẻ niềm tin của mình cùng quý anh chị có lúc thơi thới hưởng “nhàn” lại được Lời Kinh Thánh nhắc nhở : “Hãy lợi dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16), thế là “tự phê”, “nhàn” là phí thì giờ, ở tuổi quá 80 là “còn rất ít thì giờ” không phải “để thương, để nhớ”, mà “để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Thế là “phản tỉnh”, không tìm việc làm nhưng cầu nguyện xin Ý Chúa : “Lạy Chúa, tôi phải làm chi?” (Công-vị các Sứ-đồ 22:10), không phải có việc để làm, mà “đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta” (Hê-bơ-rơ 13:21). Nếu “làm việc Chúa” theo ý mình là “chạy bá vơ” và “đánh gió” (I Cô-rinh-tô 9:26). Chúa Jêsus phán khi Ngài đến : “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Người hầu việc Chúa có “thành tích”. “Thành tích” người hầu việc Chúa như “vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà … công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy” (I Cô-rinh-tô 3:12-15).

Mỗi lần tôi cầu xin, tôi cảm nhận được lời hứa Ngài : “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 3:3). Tôi luôn tin cậy Ngài trong công việc “lớn và khó” cả công việc “chưa từng biết” Ngài giao phó, vì có “Chúa cùng làm” (Mác 16:20), “vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).

Muốn cảnh giác “phản tỉnh”, người làm việc Chúa phải tiếp tục cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn thứ tự như Lời Kinh Thánh chỉ dạy trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:1-2 như sau : “Hãy nghe … hãy làm theo … chớ thêm … đừng bớt … giữ theo”. Chúa Jêsus phán : “Vậy, kẻ nào nghe làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều” (Ma-thi-ơ 7:24-27). Lời Kinh Thánh cũng dạy Cơ Đốc nhân khi “nghe và làm theo” Lời Kinh Thánh dạy : “hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8), “chớ thêm” “chuyện huyễn” và “đừng bớt” “chân lý” “bịt tai không nghe lẽ thật (chân lý), mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4).

Đây là câu Kinh Thánh mà tôi tin rằng quý mục sư, quý thầy truyền đạo làm tiêu chuẩn cho các bài giảng luận, bài dạy Kinh Thánh : “Người truyền đạo là người khôn ngoan, nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự; người đã cân nhắc, tra soát, và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn (câu Kinh Thánh). Kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp; và các lời đã viết ra (hay nói ra) đều là chánh trực và chân thật (chân lý)” (Truyền-đạo 12:9-10). Quý vị mục sư chân chính này thường cảnh giác “phản tỉnh”, viết hay nói điều “từ trên mà xuống” hay “thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ” (Gia-cơ 3:15-17). Hầu việc Chúa, giảng dạy Lời Chúa “theo đời nầy” (Rô-ma 12:2) hấp dẫn nhiều người nghe là loại khôn ngoan “thuộc về đất”. Kinh Thánh cho chúng ta biết phương cách để có “khôn ngoan” như sau : “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan” (Thi-thiên 110:10). Và “Các điều răn Chúa (Lời Kinh Thánh) làm cho tôi khôn ngoan” (Thi-thiên 119:98) và tất nhiên “hầu việc Chúa cách khiêm nhường” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:19) với lòng kính sợ Chúa.

Khôn ngoan” trong sự giảng dạy Lời Chúa là “dạy sự tri thức” chứ không dạy về “trí thức”. Học đến “tiến sĩ” là có “trí thức” nhưng chưa chắc đã “tri thức”. Tiếng Việt mình hay, trong chữ kép “hiểu biết”, hiểu là “trí thức”, biết là “tri thức”. “Trí” trước “tri” sau. Người “tri thức” cần có “trí thức”. Với những ơn phước “khôn ngoan” và “dạy sự tri thức”, quý mục sư chân chính giảng dạy Kinh Thánh, người nghe sẽ tránh được điều “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật (chân lý) được” (II Ti-mô-thê 3:7).

Theo Kinh Thánh, người giảng dạy, chẳng những “thông biết chân lý”,còn phải “tra soát, và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn (câu Kinh Thánh)” (Truyền-đạo 12:10) cho hiệp với “chân lý”, sáng tỏ “chân lý” và ứng dụng “chân lý” để người nghe “làm theo lẽ thật (chân lý)” (I Giăng 1:6).

Một vị mục sư Việt Nam mà tôi kính mến ở Hoa Kỳ đã tâm sự : Câu Thánh Kinh “Kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp; và các lời đã viết ra (hay nói ra) đều là chánh trực và chân thật (chân lý)” (Truyền-đạo 12:10), khiến tôi lúc nào cũng “lo” nói, viết có “chánh trực và chân thật (chân lý)” không ? “Chánh trực” là dám “dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16), và đúng “chân lý” vì Đức Chúa Trời muốn “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật (chân lý)” (I Ti-mô-thê 2:4), cùng biết gạt bỏ việc “bịt tai không nghe lẽ thật (chân lý), mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4).

Trong mùa đại dịch Covid-19 vừa qua, hầu hết các cơ sở thương mại, kinh doanh, nghề nghiệp, nhà thờ, chùa đều đóng cửa. Số người thất nghiệp, thất cơ lơ vận gia tăng. Nhưng Cơ Đốc nhân chân chính làm công việc Chúa không bao giờ thất nghiệp, đôi khi còn có thêm việc.

Hiện nay tại các quốc gia Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, Úc Châu, Tân Tây Lan, mục sư được kể là người “hầu việc Chúa trọn thời gian” (full time) làm việc Chúa khoảng 40 giờ một tuần. Nhưng Lời Kinh Thánh quy định làm việc Chúa phải “trọn lòng” không tính toán theo giờ,  nghĩa là “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” (Cô-lô-se 3:23-24). Ngay cả “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). “Vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” giúp Cơ Đốc nhân chân chính “phản tỉnh” mỗi khi “làm cho (dâng lên) Chúa”. Có mục sư Mỹ luôn tự nhắc nhở “phản tỉnh” bằng một câu : Fix my gaze on His Guide - tôi chăm chú vào sự dẫn dắt của Ngài. Tôi rất thích lối chơi chữ để dễ nhớ - Gaze, Guide. Cơ Đốc nhân được Chúa “dẫn dắt” qua Lời Kinh Thánh : “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105), và “bước theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:25).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta nghĩ nhiều lắm về đời sống mình, về tình đời đen trắng, về tình hình khó khăn và cả nghĩ vẩn vơ. Chính câu Kinh Thánh dưới đây với 7 tiêu chuẩn đã làm người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị “phản tỉnh” về điều mình nghĩ : “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

Thay cho lời tâm tình

Nhân ngày Nhớ Ơn Mẹ, xin mời quý độc giả và quý anh chị con cái Chúa bấm vào link sau đây để đọc bài Cảm Tạ Chúa Nhớ Ơn Mẹ của người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị và quý anh chị :

https://www.tinlanhsydney.com.au/?do=news&act=detail&id=11