Chương Trình Lễ Thương Khó 2024

 

🔹  Click vào đây để xem tờ chương trình Lễ Thương Khó 28/03/2024 Hội Thánh Tình Thương

🔹  Click vào đây để xem tờ chương trình Lễ Thương Khó 29/03/2023 Hội Thánh Kingsgrove