HỘI TRUYỀN GIÁO PHƯỚC ÂM LIÊN HIỆP ÚC CHÂU
𝚃𝙷𝙴 𝙲𝙷𝙸𝚁𝚂𝚃𝙸𝙰𝙽 𝙰𝙽𝙳 𝙼𝙸𝚂𝚂𝙸𝙾𝙽𝙰𝚁𝚈 𝙰𝙻𝙻𝙸𝙰𝙽𝙲𝙴 𝙾𝙵 𝙰𝚄𝚂𝚃𝚁𝙰𝙻𝙸𝙰
𝟮𝟬𝟳 𝗦𝘁𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗖𝗿𝗲𝗲𝗸 𝗥𝗼𝗮𝗱, 𝗞𝗶𝗻𝗴𝘀𝗴𝗿𝗼𝘃𝗲, 𝗡𝗦𝗪 𝟮𝟮𝟬𝟴, 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮.
Tel 𝟗𝟓𝟓𝟒 𝟒𝟎𝟕𝟓
ABN 𝟔𝟓 𝟎𝟎𝟑 𝟔𝟗𝟑 𝟔𝟒𝟏
𝘄𝘄𝘄.𝘁𝗶𝗻𝗹𝗮𝗻𝗵𝘀𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆.𝗰𝗼𝗺.𝗮𝘂
𝘁𝗶𝗻𝗹𝗮𝗻𝗵𝘀𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆𝟭𝟭@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐭𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐡𝐬𝐲𝐝𝐧𝐞𝐲
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗲𝗹: 𝗧𝗶𝗻 𝗟𝗮̀𝗻𝗵 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆
MỤC SƯ QUẢN NHIỆM. ĐOÀN TRUNG CHÁNH 𝟎𝟒𝟐𝟐 𝟖𝟖𝟑 𝟐𝟕𝟓
ENGLISH MINISTRY.REV. NAM DOAN 𝟎𝟒𝟏𝟓 𝟏𝟑𝟑 𝟔𝟗𝟖
TRUYỀN ĐẠO PHỤ TÁ 1. NGUYỄN PHAN THI 𝟎𝟒𝟑𝟒 𝟐𝟒𝟔 𝟏𝟏𝟕
TRUYỀN ĐẠO SINH PHỤ TÁ 2. NGUYỄN HỮU PHÚC 𝟎𝟒𝟓𝟎 𝟗𝟔𝟓 𝟒𝟑𝟒