Theo một bảng thăm dò, có 10 % hội viên của Hội Thánh không ai biết mặt,  20 % hội viên của Hội Thánh không bao giờ đến nhà thờ để thờ phượng Chúa,  25% hội viên của Hội Thánh chẳng bao giờ cầu nguyện,  35 % hội viên của Hội Thánh không đọc Kinh Thánh, 40 % hội viên của Hội Thánh chưa bao giờ dâng 1/10 lợi tức hoặc dâng tiền mỗi Chúa Nhật,  60 % hội viên của Hội Thánh chẳng bao giờ dâng vào quỹ truyền giáo, 70 % hội viên của Hội Thánh không nhận trách nhiệm nào trong Hội Thánh cả,  85 % hội viên của Hội Thánh chưa bao giờ mời ai đến nhà thờ và  95% hội viên của Hội Thánh chưa bao giờ dẫn dắt ai tin nhận Chúa.