Nhà soạn kịch Paddy Chavosky là một nhà vô thần nổi danh. Tuy nhiên, có những lúc ông cũng cảm thấy áy náy khi suy nghĩ đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vì ông đã viết: “Tôi sống cuộc đời chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Cuộc đời tôi chỉ chạy theo đàn bà, rượu chè, đầy sự ích kỹ và lợi dụng người khác để tìm lợi cho chính mình. Nếu có Đức Chúa Trời trên đời này thì chắc chắn tôi đi địa ngục.” Nhưng, một đêm kia, ông nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa của ông và đã trở thành người hoàn toàn thay đổi. Ông bỏ được thói quen rượu chè, trở thành một người chồng chung thủy, người cha biết lo cho con cái và bắt đầu kính trọng người khác. Ông xưng nhận niềm tin công khai và đã đưa dẫn nhiều người khác đến với Chúa Cứu Thế. Khi ông qua đời vào năm 1987 ông hoàn toàn được bình an với Đức Chúa Trời. Tất cả những người biết ông đều xác nhận ông hoàn toàn thay đổi sau khi tin nhận Chúa.