Thế gian có nhiều tôn giáo và nhiều giáo chủ và nhiều người đã đồng ý với quan niệm rằng đạo nào cũng vậy, đường nào cũng dẫn đến La Mã, Đức Chúa Trời mang danh xưng khác nhau tùy theo lãnh thổ và tùy theo tôn giáo. Chỉ có Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Giáo là Đấng duy nhất bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

Khi Kinh Thánh đề cập đến Đức Chúa Trời ba ngôi, Kinh Thánh không dựa vào lối lý luận của toán học, một cộng một, cộng một là ba, nhưng dựa vào bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đồng tự hữu, đồng bình đẳng và đồng hằng hữu. Không phần nào của Đức Chúa Cha mà Đức Chúa Con không có, cũng không phần nào của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà Đức Thánh Linh không có. Chúng ta tin nhận chỉ có một Đức Chúa Trời ba ngôi chứ không phải ba Đức Chúa Trời hiệp lại thành một.

 Nói đến nước, chúng ta có nước trong thể lỏng là nước, chúng ta có nước trong thể đặc là nước đá, và chúng ta có nước trong thể hơi là không khí. Mặc dù chúng ta nhìn nước dưới ba hình thức khác nhau, nhưng không khí vẫn là nước, nước đá vẫn là nước và nước vẫn là nước. Dù thí dụ này không thể giải thích hoàn toàn được giáo lý Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nhưng cũng giúp chúng ta thấy được chút ánh sáng về giáo lý này. Hay như một người đã nói: “Cố gắng giải thích giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta sẽ mất trí; nhưng nếu từ chối giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta sẽ mất linh hồn.”

Chúng ta biết và tin Đức Chúa Trời ba ngôi vì Đức Chúa Con mang hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Con cho cả nhân loại.