Nhà toán học  Auguste Comte đang bàn chuyện tôn giáo với học giả Thomas Carlyle. Comte đề nghị rằng họ nên bắt đầu một tôn giáo mới để thay thế Cơ Đốc Giáo và tôn giáo mới này sẽ đặt căn bản trên sự suy nghĩ tích cực và nguyên tắc của tóan học. Carlyle suy nghĩ đôi phút rồi góp ý kiến: “Quá tốt, anh bạn Comte ơi, quá tốt. Anh chỉ cần tìm một người phán dạy như Ngài đã phán dạy, sống một cuộc đời như Ngài đã sống, rồi chịu chết đau đớn trên thập tự giá, chịu chôn trong mồ, và đến ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại và mọi người có thể thấy và toàn thế giới có thể tin rằng người đó đã chết và đang sống. Thì anh có thể bắt đầu tôn giáo mới của anh.”