1.Tình yêu của Ngài không thay đổi, luôn luôn có từ đời đời cho đến đời đời.

2. Đặc tính của Ngài không thay đổi. Đối với con người, qua những trường hợp đặc biệt như quá sợ, quá khủng hoãng, bệnh hoạn hay hoá chất có thể thay đổi tâm tính của một con người, nhưng không điều gì có thể thay đổi được đặc tính của Đức Chúa Trời.

3. Chân lý của Ngài đời đời không thay đổi, trên đất cũng như trên trời.

4. Đường lối Ngài không thay đổi. Ngài vẫn hành xử với con người ngày nay cũng như Ngài đã từng làm trong Kinh Thánh.

5. Mục đích của Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời không phải con người như chúng ta để ăn năn.

6. Con của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài vẫn y nguyên, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời.