Nhiều người trong chúng ta ngày nay đang mang trên mình những vết sẹo của tội lỗi. Dù Kinh Thánh, trong thư Giăng 1:9  có dạy rằng  “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính”, nhưng các nan đề ta đã gây ra về thể xác và tình cảm vẫn còn.

Những ai sống cẩu thả và không kềm chế có thể phải mang lấy dấu vết của nếp sống hư hoại cho đến ngày họ qua đời; dù trong những năm cuối của cuộc đời, đã ăn năn tội và nhận được sự cứu rỗi linh hồn.

Khi chúng ta bị cám dỗ để phạm tội, xin nhớ đến hậu quả của tội lỗi. Chúa chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta xưng tội, nhưng hậu quả của tội lỗi có thể kéo dài cả cuộc đời.

Thánh Kinh phán: “Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” Galati 6:8.