Thời xưa, có một vị sứ Tàu rất cao cờ, tức là đánh cờ tướng rất hay, và đương nhiên rất kiêu ngạo. Không kiêu ngạo sao được khi nhiều quan của ta đều thua nhanh chóng, đến nỗi có lần sứ Tàu này thách đấu với vua nước ta. Vua biết mình không thắng nỗi nên sai tìm trong nước một tay đánh cờ giỏi. Các quan bèn tiến cử Võ Huyên. Vua nước ta bèn hẹn sứ Tàu thi đấu vào một ngày nắng đẹp, ở giữa sân rồng, và mỗi bên chỉ được có một người lính che lộng mà thôi. Võ Huyên được cải trang thành người lính che lộng cho vua, và trên lộng có khoét một lỗ nhỏ để ánh nắng lọt vào. Võ Huyên dùng cái lộng với ánh nắng lọt vào lỗ nhỏ phía bên trên mà chỉ nước cờ cho vua đi, nên liên tiếp ba ván cờ sứ Tàu đều thua nhanh chóng. Từ đó, vua ban cho Võ Huyên danh hiệu là Trạng Nguyên Cờ. Ai là người cầm cờ và di chuyển con cờ ? Vua. Nhưng ai là người thật sự đánh cờ và thắng cuộc ? Võ Huyên.

Chúa Cứu Thế Giêxu đã nói với bảy mươi môn đệ rằng “Ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống”, “Ta đã ban quyền cho các con... và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân.” Vâng, kết quả “các quỷ cũng phục chúng con” là của Chúa Cứu Thế và kết quả của những lần ra đi chứng đạo là của Chúa.