Một ngày, quý vị nhìn đồng hồ đến mấy lần ? Đồng hồ có mặt khắp mọi nơi để nhắc nhở chúng ta về thời giờ. Đồng hồ có trên cổ tay chúng ta, trên điện thoại, trên computer, tại trạm xe lửa, tại nhà, tại trường học, tại sở làm, tại nhà thờ và ngay cả trên xe hơi của chúng ta nữa. Thời giờ theo chúng ta khắp mọi nơi, ta không thể trốn chạy được. Chúng ta hiện ở vào thời điểm mà cuộc sống của mình bị vây phủ, bị kiểm soát bởi thời giờ. Cuộc sống của chúng ta bị chỉ định và chi phối bởi thời giờ. Đồng hồ không sống theo chúng ta nhưng chúng ta phải chạy theo đồng hồ. Trên thực tế, có thể nói rằng chúng ta là nô lệ của thì giờ.
Nhưng tác giả sách Truyền Đạo trong đoạn 3  nói rõ rằng Đức Chúa Trời cai quản mọi sự, kể cả thời giờ. Thời giờ là nô lệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời điều khiển thời gian và chúng ta không nên sợ thời gian nhưng nên sợ Đấng điều khiển nó. Chúng ta cúi xuống để đầu phục Đức Chúa Trời chớ không phải thì giờ.
“Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó....Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó.”