LƯỠNG TCH (DUAL CITIZENSHIP)

 

Phi-líp (Philippians) 3:20-21

Nhưng chúng ta là công dân trên tri; y là t nơi đó mà chúng ta trông đi Cu Chúa mình là Đc Chúa Jêsus Christ, Ngài s biến hóa thân th hèn mt chúng ta ra ging như thân th vinh hin Ngài, y theo quyn phép Ngài có đ phc muôn vt.

 

Suy gm:

 

S đ Phao-lô cho chúng ta biết người tin Chúa là công dân thiên quc. Là công dân thiên quc, chúng ta được hưởng nhng quyn li ca mt người dân khi chúng ta tr thành con cái ca Ngài. Chúng ta được Chúa cu chuc, ban phước, chăm sóc, dn dt, bo v, và cui cùng được biến hoá tr nên ging Chúa Cu Thế Jesus đ đng tr muôn vt vi Ngài trong ngày sau cùng. Đáp li, chúng ta cũng phi có trách nhim và bn phn đi vi vương quc ca Chúa, qua vic chúng ta đóng góp xây dng Hi Thánh ca Ngài, t tinh thn cho đến vt cht. Chúng ta không th ch đòi hi Chúa phi làm cho chúng ta nhng điu chúng ta mun (quyn li), trong khi đó li sao lãng trách nhim và bn phn đi vi Chúa và Hi Thánh, là mt phn ca vương quc Ngài trên đt.

Chúng ta ch
ng nhng là công dân thiên quc, mà còn là công dân trên đt. Bao lâu Chúa còn đt đ chúng ta trong thế gian này, khi y chúng ta b ràng buc vào đt nước mà chúng ta đang sng. Cùng mt nguyên tc áp dng cho quyn li và trách nhim đi vi quyn công dân thiên quc, chúng ta cũng phi bày t bn phn và trách nhim đi vi đt nước mà chúng ta chn làm công dân trong đó. Chúng ta không th làm công dân thiên quc tt nếu chúng ta không làm công dân tt trên đt này, vì chúng ta không thy thiên quc bng mt trn nhưng đang hin din trên đt nước chúng ta sng. Nếu chúng ta không chng t rng chúng ta là công dân tt trên đt này, thì làm sao chúng ta nói chúng ta là công dân tt ca vương quc ca Ngài. Là Cơ đc nhân sng trên đt nước M này, và nếu là công dân M, chúng ta phi sng làm mt công dân tt trên đt.

C
m t Chúa vì Ngài đã đem chúng ta đến đt nước M đ được hưởng biết bao quyn li như bao nhiêu người dân M, mà chúng ta chưa tng b công sc xây dng đt nước giàu đp này. Đã hưởng được nhng điu đó, chúng ta cũng phi làm trn bn phn công dân ca mình. Mt trong nhng bn phn chúng ta đi vi đt nước M mà chúng ta là công dân, đó là chúng ta phi góp phn xây dng đt nước qua vic chn la nhng người lãnh đo đt nước. Trên mt phương din, Đc Chúa Tri là Đng ch đnh ai là Tng Thng đt nước này (Rô-ma 13:1). Nhưng Chúa chn h qua s chn la ca chúng ta và lá phiếu ca tng người dân. Đó là nguyên tc ca Chúa. Khi tham gia đi bu c, chúng ta đang tham gia vào công vic ca Đc Chúa Tri trên đt. Nếu là công dân trong đt nước này, chúng ta không tham gia vào vic chn la người lãnh đo ca đt nước này, tc là chúng ta gián tiếp t chi s chn la ca Chúa hay chương trình ca Ngài trên đt nước này.

H
ơn thế na, chúng ta là con cái ca s sáng ch không phi con cái ca s ti tăm (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5), chúng ta phi có trách nhim làm mui ca đt và s sáng ca thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16). Nhưng làm thế nào chúng ta có th làm s sáng cho thế gian được? Có nhng bn phn ca mt công dân trong đt nước mà Chúa đang đt đ chúng ta đang sng là phi đóng thuế cho chính ph và dùng lá phiếu ca mình đ đy lùi s ti tăm bng cách chn la nhng người đo đc và tin kính Chúa lãnh đo đt nước này. Đó là trách nhim ca chúng ta. Đó là bn phn ca chúng ta. Chúng ta đang trong mùa khai thuế và năm nay s bu chn tng thng cho bn năm kế đến. Chúng ta hãy chng t mình là công dân thiên quc tt qua vic làm mt công dân tt trên trn gian này qua vic đóng thuế đy đ và đi bu chn ra nhng người lãnh đo đt nước. Tuy nhiên, đang khi làm trn nhng bn phn và trách nhim ca chúng ta trên đt, đng quên rng cuc sng này ch làm tm b và chúng ta đang trông đi mt quê hương tt hơn trên tri (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Đang khi ch đi đ bước vào quê hương tt đp đó, hãy làm cho đt nước mà chúng ta đang sng được tt hơn qua vic làm trn bn phn và trách nhim ca mt công dân, và st sng rao ging Tin Lành cho mi người. Khi chúng ta làm điu đó, chng t rng chúng ta đang làm trn c hai bn phn: công dân thiên quc và công dân trên đt.

 

Cu nguyn:

 

Cu xin Chúa ban cho con mt lòng yêu mến đt nước và dân tc ca con và nga trông s hin đến ca vương quc ca Ngài trong tương lai. Xin giúp con mi ngày sng làm trn bn phn ca mt công dân trên đt và công dân trên tri đ Chúa được sáng danh qua đi sng ca con. Amen!

 

Posted by Trn Trng Nha