CUC GP G ĐNH MNH

 

Giăng (John) 21:15-17

15 Khi ăn ri, Đc Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rng: Hi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn nhng k ny chăng? Phi-e-rơ thưa rng: Ly Chúa, phi, Chúa biết rng tôi yêu Chúa. Đc Chúa Jêsus phán rng: Hãy chăn nhng chiên con ta.16 Ngài li phán ln th hai cùng người rng: Hi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rng: Ly Chúa, phi, Chúa biết rng tôi yêu Chúa. Đc Chúa Jêsus phán rng: Hãy chăn chiên ta.17 Ngài phán cùng người đến ln th ba rng: Hi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ bun ru vì Ngài phán cùng mình đến ba ln: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rng: Ly Chúa, Chúa biết hết mi vic; Chúa biết rng tôi yêu Chúa! Đc Chúa Jêsus phán rng: Hãy chăn chiên ta.

 

Suy gm:

 

Cuc gp g ca Chúa Jesus Phc Sanh vi s đ Phi-e-rơ là mt trong nhng câu chuyn đáng cho chúng ta lưu ý. Phi-e-rơ là mt nhân vt ni bt nht trong 12 s đ. T ngày được Chúa chn và gi, ông theo Ngài vi mt bu nhit huyết. Tính tình ông bc trc, thng thn, nghĩ sao nói vy. Con người ông dám nói và dám làm. Hơn thế na, Phi-e-rơ được Đc Chúa Tri ban cho s hiu biết v Đng Christ mà không ai khác trong s các s đ có được dim phúc đó: “Chúa là Đng Christ, Con Đc Chúa Tri hng sng” (Ma-thi-ơ 16:16-17). Nói chung, Phi-e-rơ có nhiu ưu đim hơn các s đ khác. Nhưng chính vì nhng ưu đim “thiên nhiên” và chưa được x lý, nên ông đôi khi b ln ln gia nhng gì thuc v bn tánh xác tht và bn tánh thiêng liêng hay thuc linh. Vi bu nhit huyết vô cùng hăng hái, Phi-e-rơ theo Chúa và sn sàng làm bt c điu gì có th làm được đ bo v Thy mình. Chính vì thế, trong gi phút lâm nguy, lúc Thy b mt trong 12 đng môn ca mình phn bi, b tay sai ca các nhà lãnh đo tôn giáo bc hi, Phi-e-rơ đã liu mình bo v Thy: rút dao ra chém đt tai ca đy t thy c thượng phm tên là Man-chu (Giăng 18:10). Hoàn toàn do tc gin vì t ái và do tình cm thiên nhiên xúi gic, Phi-e-rơ đã vô tình làm cho hoàn cnh tr nên ti t hơn; và Thy b mang tiếng là đng lõa vi đám môn đ hùng tàn tìm cách chng tr các nhà lãnh đo tôn giáo! (Chc hn đó là c tích đ các nhà lãnh đo tôn giáo li dng đ bôi nh Chúa Jesus). Có l, lúc by gi Phi-e-rơ nghĩ rng điu mình làm là hoàn toàn hp lý theo suy lun thường tình ca con người. Nhưng nguyên tc hành đng đó không th nào thích hp vi chương trình và ý mun ca Đc Chúa Tri. Chính vì thế, Chúa Jesus đã ra tay cu cha đy t Man-chu và lên tiếng vi Phi-e-rơ“Hãy np gươm vào v; vì h ai cm gươm s b chết v gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Đây chính là li tiên tri v s chết sau này ca Phi-e-rơ! Chúa Jesus chng bao gi nhìn hành đng ca Phi-e-rơ như là mt vic làm ơn cho Ngài. Trái li, đó là mt hành đng vô cùng nguy him, có th dn đến vic, lúc nào đó Phi-e-rơ bt đng ý kiến vi Thy, tình cm Thy-trò rơi vào cnh “cơm không lành, canh không ngt,” ông cũng có th chém Thy na là đng khác! Đó là điu tt yếu phi xy ra cho mt Phi-e-rơ không tht s được quyn năng ca Chúa đng đến và thay đi t bên trong. Đ được thay đi, trước hết Phi-e-rơ cn phi qua kinh nghim ca s tht bi ê ch: chi Chúa ba ln; có nghĩa là ông hoàn toàn tht bi trong nhãn quan ca người Do thái. Điu Chúa mun nói là Phi-e-rơ phi kinh qua s tht bi thê thm nht, phơi bày tn gc r yếu đui và ti li v bn cht phn bi Thy là người mà ông tng ra tay bênh vc. Đây là ch mà Phi-e-rơ cn phi đi xung tn cùng đ thy rng ông chng hơn gì Giu-đa Ích-ca-ri-t và nhng k đến bt Thy trong vườn Ghết-sê-ma-nê trong đêm hôm y. S tht bi này là s chun b Phi-e-rơ cho s gp g Chúa Jesus sau khi Ngài t k chết sng li. Đây là cuc gp g đnh mnh, thay đi c cc din ca cuc đi và chc v ca Phi-e-rơ. Cuc gp g này đã đ li mt nh hưởng sâu đm đến ni Phi-e-rơ bng lòng chu tù ti vì rao ging v chính Ngài, và chu chết vì nim tin ca mình nơi chính Chúa Jesus Phc Sanh.

 

Trên đi có nhng cuc gp g trong gii làm ăn vi nhau. Nhng cuc gp g như thế có th tr thành yếu t quyết đnh cho c đi người, thay đi c tương lai. Trong lãnh vc thuc linh cũng như vy. Có nhng cuc gp g thn thượng (divine encounter) s quyết đnh c cuc đi theo Chúa và hu vic Ngài. Chúa Jesus đã t k chết sng li. Nhưng chúng ta đã gp được Chúa chưa? Đó là câu hi vô cùng quan trng và quyết đnh cho đi sng còn li ca chúng ta trên đt. Khi chúng ta đã gp Chúa Phc Sanh như Phi-e-rơ gp Ngài thì s có mt tm lòng ăn năn v ti li ca mình và cm thy xu h v vic mình đã làm, ti mình đã phm. Nhiên hu Chúa mi có th s dng chúng ta. Mt người mà không có kinh nghim đó, trái li còn t hào v điu mình đã làm, thì ch là s thay đi bên ngoài và chưa tht s có s thay đi bên trong vì chưa gp Chúa Phc Sanh. Trước sau gì, khi rơi vào trong nhng hoàn cnh tương t, khi tình cm con người b tn thương và thay đi, h s hành đng như trước đây. Ti sao? Vì bn cht thiên nhiên chưa được đóng đinh vào thp t giá vi Chúa và chưa sng li mt con người mi cho Đc Chúa Tri. Ch khi nào gp Chúa Phc Sanh mt đi mt thì chúng ta mi thy được tn gc r bn cht băng hoi và gian ác ca chính mình. S gp g thiên thượng gia Chúa Phc Sanh và chúng ta s đ li mt du n ln lao và s thay đi sâu xa trong linh hn và đi sng chúng ta, đến ni chúng ta không th cưỡng li được sc lôi cun mãnh lit ca tình yêu Ngài tuôn trào vào trong đi sng chúng ta đ mun sng và chết cho Ngài. Cuc gp g đó s mang đến s tàn dit bãn ngã và trng trong chúng ta sc sng phc sanh quyn năng đ sng cho Đc Chúa Tri khi chúng ta có Chúa Jesus sng trong mình. Như s đ Phao-lô nói: “Nếu Ngài đã chết, y là chết cho ti li mt ln đ c; nhưng hin nay Ngài sng, y là sng cho Đc Chúa Tri” (Rô-ma 6:10).

 

Cu nguyn:

 

Cu xin Chúa cho con gp g Ngài cách tươi mi mi ngày đ sng đc thng và kết qu cho Ngài gia cuc đi đy dy tht bi và ti li. Amen!

 

Posted by Trn Trng Nha