Nhà thiên văn học Mikolay Kopernik (1473- 1543) là một nhà đại toán học và là cha đẻ của ngành thiên văn học hiện đại. Công cuộc sưu tầm và nghiên cứu về không gian của ông  đã cách mạng hóa mọi quan niệm của con người về vũ trụ. Khi ông hấp hối, người ta đã đem đặt vào tay ông quyển sách do chính ông sáng tác vừa mới in xong, nhan đề là “Cuộc cách mạng thiên thể” (The Revolution of the Heavenly Body).
Sử ghi rằng khi sắp chết, Kopernik không tự xem mình là một nhà bác học hoặc thiên văn học, mà chỉ xem mình là một tội nhân cần được sự giải thoát của Chúa Cứu Thế. Trên ngôi mộ của ông ở Frauenberg có ghi những lời cầu nguyện của ông như sau: “Lạy Chúa, con không dám tìm kiếm lòng thương xót bằng với lòng thương xót mà Chúa đã ban cho Phao-lô. Con cũng không dám cầu xin ân điển bằng với ân điển mà Chúa đã ban cho Phi-e-rơ. Con chỉ cầu xin và tha thiết cầu xin Chúa ban cho con ơn tha thứ mà Ngài đã ban cho người trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài.”