Truyền Giáo ngắn hạn tại Sa Đéc Việt Nam

https://plus.google.com/photos/102509396111429398743/albums/5992697078343400737?partnerid=gplp0

 

Chuyến đi thăm Cambodia của Mục sư Nelson Koh (Melbourne)

https://plus.google.com/photos/102509396111429398743/albums/5987509413369938065

 

Lễ tấn phong Mục sư Hoàng Tuấn Anh (Cambodia)

https://plus.google.com/photos/102509396111429398743/albums/5987508778298586129

 

Trường học Tin Lành Hy Vọng

 https://plus.google.com/photos/102509396111429398743/albums/5987510497923884529