GÓP NHẶT

(19 April – 02. May 2019)

 

 

 

 

·      Kinh nghiệm là sự học biết mình đã dại dột như thể nào.

 

·      Khi miệng anh ta mở rộng thì tâm trí của anh ta rỗng tuếch.

 

·      Xin hãy nói để tôi có thể biết anh.

 

·      Nếu anh sống đến một trăm tuổi, em muốn sống đến chín mươi chín tuổi, để không ngày nào em sống mà không có anh.