GÓP NHẶT

(19 April – 02. May 2019)

 

 

 

*   Kinh nghiệm là sự học biết mình đã dại dột như thể nào.

 

*   Khi miệng anh ta mở rộng thì tâm trí của anh ta rỗng tuếch.

 

*   Xin hãy nói để tôi có thể biết anh.

 

*   Nếu anh sống đến một trăm tuổi, em muốn sống đến chín mươi chín tuổi, để không ngày nào em sống mà không có anh.

 

*   Bạn có biết gần 80% dân số thế giới không có bất cứ nguồn an sinh xã hội nào.