Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. (Giăng 12:108).

 

 

Chúa Cứu Thế Jesus sẽ đến Giê-ru-sa-lem để tham dự đại lễ Vượt Qua như đã tham dự trước đây; nhưng lần này khác với những lần trước đó, vì giới lãnh đạo đã có kế hoạch bắt và giết Ngài. Nhưng Ngài quyết định đến đền thờ để tham dự Lễ.

 

Chúa Cứu Thế Jesus đã cho các môn đệ biết là Ngài sẽ đến Giê-ru-sa-lem; nhưng trước hết Ngài không đến đền thờ tại đó, nhưng đến một “đền thờ” khác là nhà của La-xa-rơ, với hai em gái là Ma-thê và Ma-ri. Tại đây, “Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.” “Cả nhà thơm nức muôi dầu đó” nhắc lại hình ảnh xảy ra tại Đền Tạm khi dân Y-sơ-ra-ên đi trong sa mạc, “Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm” (Xuất Ê-díp-tô ký 40:34).

 

Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản đối Ma-ri về hành động xức dầu thơm cho Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài bênh vực nàng rằng “Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta.” Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của A-rôn là dâng các sinh tế, và chức vụ của Chúa Cứu Thế Jesus cũng dâng sinh tế, nhưng sinh tế đó chính là mạng sống Ngài. Vâng, Chúa Cứu Thế Jesus sẽ đến Giê-ru-sa-lem trong Lễ Vượt Qua để trở thành “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tối lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).

 

Chúng ta sống và chuẩn bị chết như thể nào ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh