Bài Giảng
Người dọn đường cho Chúa
Ngày: Hôm qua | Listen: 7 | UVMV Nguyễn Phan Thi

Sống đẹp lòng Chúa
Ngày: 02-12-2019 | Listen: 22 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Hình phạt của Chúa
Ngày: 29-11-2019 | Listen: 5 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Trổi tiếng ca ngợi Chúa
Ngày: 19-11-2019 | Listen: 21 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Người thầm lặng
Ngày: 11-11-2019 | Listen: 16 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc

Đường lối Chúa
Ngày: 05-11-2019 | Listen: 23 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Chống lại ý Chúa
Ngày: 05-11-2019 | Listen: 20 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Facing our reality
Ngày: 21-10-2019 | Listen: 36 | Mục Sư Đoàn Khoa Nam

Hai hạng người
Ngày: 18-10-2019 | Listen: 25 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc

Bạn có gì trong tay?
Ngày: 07-10-2019 | Listen: 44 | Mục Sư Đoàn Trung Việt