Bài Giảng
Người thầm lặng
Ngày: 11-11-2019 | Listen: 12 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc

Đường lối Chúa
Ngày: 05-11-2019 | Listen: 14 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Chống lại ý Chúa
Ngày: 05-11-2019 | Listen: 10 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Facing our reality
Ngày: 21-10-2019 | Listen: 32 | Mục Sư Đoàn Khoa Nam

Hai hạng người
Ngày: 18-10-2019 | Listen: 18 | UVMV Nguyễn Hữu Phúc

Bạn có gì trong tay?
Ngày: 07-10-2019 | Listen: 43 | Mục Sư Đoàn Trung Việt

Đức Giê-hô-va, Đấng Cung Cấp
Ngày: 03-10-2019 | Listen: 43 | Mục Sư Đoàn Trung Việt

"Nói hành" Đầy Tớ Chúa
Ngày: 25-09-2019 | Listen: 32 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Nghi ngờ lời Chúa
Ngày: 16-09-2019 | Listen: 35 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Dòng Sông Trường Sinh
Ngày: 12-09-2019 | Listen: 14 | Mục Sư Phạm Văn Đàng