Bài hát mới
Một bài ca mới
Ngày: 12-10-2017 | Lượt Xem: 923
Tình Cha
Ngày: 31-08-2016 | Lượt Xem: 1780
Nguyện Sống Cho Ngài
Ngày: 10-08-2016 | Lượt Xem: 1339
Tình Chúa Yêu Tôi
Ngày: 27-04-2016 | Lượt Xem: 1246
Đồng Tâm Hầu Việc Chúa
Ngày: 06-09-2015 | Lượt Xem: 1406
Ngài Là Cứu Chúa
Ngày: 31-07-2015 | Lượt Xem: 1424
Trọn Đời Tạ Ơn Chúa
Ngày: 03-07-2015 | Lượt Xem: 1417
Nương Trong Cánh Tay Ngài
Ngày: 01-06-2015 | Lượt Xem: 1411
Chăn Chiên Ngài
Ngày: 01-05-2015 | Lượt Xem: 1445
Tạ Ơn Chúa, Biết Ơn Mẹ
Ngày: 06-04-2015 | Lượt Xem: 1475