Niềm Tin
Bài 170: Tội lỗi của con cái Chúa và sự cứu rỗi
Ngày: 07-03-2019 | Lượt Xem: 427
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Kinh Thánh cho con cái Chúa chúng ta hiểu rõ muốn biết “mưu chước” của Sa-tan, muốn thắng sự lừa dối của Sa-tan dẫn dắt chúng ta vào đường phạm tội cùng Chúa, con cái Chúa chúng ta phải “phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ……. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng……” (Ê-phê-sô 6:10-17). Con cái Chúa chúng ta không cần lo tìm biết “mưu kế” của Sa-tan, nhưng phải lo “làm mạnh dạn trong Chúa” và mang “lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” thì chẳng còn “mưu kế” nào của Sa-tan có thể khiến con cái Chúa chúng ta phạm tội và hy vọng của chúng ta về sự cứu rỗi, về sống với Chúa trong cõi đời đời chắc chắn sẽ là sự thật ngọt ngào.
Bài 169: Nghĩ sao về hình tượng vô hình
Ngày: 18-02-2019 | Lượt Xem: 740
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta không được phép thờ hình tượng, dầu là hình tượng vô hình như thần Ma-môn. Kinh Thánh nghiêm khắc cảnh cáo con cái Chúa về lòng tham tiền bạc như sau : “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Con cái Chúa chúng ta nhắc nhở nhau không để cho ý tưởng ma quỷ dẫn vào việc “có chơi khôn có ăn”, đó là “thờ thần tượng” hay hình tượng vô hình đấy.
Bài 167: Thờ phượng hình tượng
Ngày: 05-02-2019 | Lượt Xem: 821
Đức Chúa Trời đối với “lòng theo ý tưởng Sa-tan” bằng cách người thuộc về Ngài không được phép thờ hình tượng trong điều răn thứ hai của mười điều răn. “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:4-6). Đây là điều răn dài nhất trong mười điều răn, giải nghĩa tường tận, có lời đoán phạt khủng khiếp cho những ai bất tuân điều răn này - thờ hình tượng; đồng thời cũng có lời hứa về ơn phước tuyệt hảo cho cả dòng họ biết tôn giữ điều răn này - không thờ hình tượng và hầu việc chúng nó.
Bài 167: Thờ phượng Sa-tan ma quỷ
Ngày: 19-01-2019 | Lượt Xem: 824
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Hầu hết chúng ta đều tin có Trời mà con cái Chúa chúng tôi tôn kính gọi là Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta có lòng nhờ cậy Trời, kêu cầu Trời mỗi khi khốn khó nguy nan. Chúng ta cũng nhận biết ơn Trời. Chúng ta cũng sợ “Trời hành, Trời hại”. Chúng ta cũng ý thức “thuận Thiên dã tồn, nghịch Thiên dã vong”-Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất. Nhưng hầu hết chúng ta không có ý muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, ông Trời duy nhất đã “dựng nên trời đất” (Sáng-thế-ký 1:1) và tạo dựng “loài người như hình … và theo tượng” Ngài (Sáng-thế-ký 1:26). Nếu chúng ta bỏ qua sự thờ phượng ông Trời duy nhất đó, thì phải thờ phượng ai hầu đáp ứng nhu cầu tâm linh một cách trọn vẹn, để có được một niềm tin đích thực, một tâm hồn an bình khi còn sống ở trên trái đất này, một hy vọng vào những năm tháng sau khi qua đời.
Bài 166: Con người và sự thờ phượng
Ngày: 28-12-2018 | Lượt Xem: 969
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Là con cái Chúa, chúng ta hẳn tin rằng chủ đích của các ý tưởng Sa-tan là muốn con người thờ phượng chúng thay vì thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời, hoặc không thờ phượng chúng thì chúng vẫn cố gắng làm sao để nhân loại “đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng (kể cả tiền tài, danh vọng) của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” mà thờ phượng (Rô-ma 1:23). Nếu chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ là chúng ta đã bị các ý tưởng Sa-tan lừa dối rồi đấy.
Bài 165: Nghĩ về tâm tính của con người
Ngày: 13-12-2018 | Lượt Xem: 1045
Thưa quý vị đang tầm đạo,Tâm tính chúng ta không thể do “tu” để bớt xấu thêm tốt vì kinh nghiệm cho thấy “cả đời làm lành, điều lành chưa đủ, một ngày làm ác, điều ác có dư”. Chúng ta chỉ cần “tin” và với quyền năng của Đức Chúa Trời thi thố ngay trên đời sống chúng ta như lời Kinh Thánh xác quyết : “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). “Người dựng nên mới” trong chúng ta trở nên “người thánh (được xưng công bình, hoàn toàn tốt trong Chúa tại thời điểm tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).
Bài 164: Nghĩ về thiên tính của con người
Ngày: 06-12-2018 | Lượt Xem: 1042
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Linh hồn quý vị đang có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Con cái Chúa chúng tôi thành tâm mong ước quý vị tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín được phát triển đầy đủ trong “người… mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) và trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Thưa quý anh chị con cái Chúa, Qua Chúa Cứu Thế Jêsus, con cái Chúa chúng ta có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chúng ta không mong ước trở nên người quân tử, vì chúng ta đã được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).
Bài 163: Nghĩ về phần linh của con người
Ngày: 16-11-2018 | Lượt Xem: 1047
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời “không muốn cho một người nào chết mất” (II Phi-e-rơ 3:9), “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi” (I Ti-mô-thê 2:4). “Mọi người được cứu rỗi” đến từ sự tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, vì “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Lời Chúa Jêsus mời gọi quý vị : “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng (là những người đã mệt mỏi trên đường tu, trên đường lập công đức mà vẫn không thoát khỏi “gánh nặng” tội lỗi), hãy đến cùng ta (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình)… ,thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ (được cứu rỗi).” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Quý mục sư và con cái Chúa chúng tôi xin hết lòng thành tâm giúp quý vị quan niệm đúng về linh hồn mình qua lời Kinh Thánh, với ước mong “làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết” (Gia-cơ 5:20).
Bài 162: Nghĩ về ngày lành tháng tốt của người trần thế
Ngày: 23-10-2018 | Lượt Xem: 1102
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Nếu quý vị bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để được Đức Chúa Trời tha tội, và được trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì hôm nay là ngày tốt cho quý vị. Quý vị sẽ có những ngày tốt tiếp theo vì quý vị có Chúa Jêsus dẫn dắt trọn đời mình cho đến ngày gặp Chúa mặt đối mặt nơi Thiên Quốc.
Bài 161: Sự lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu của người trần thế
Ngày: 01-10-2018 | Lượt Xem: 1299
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Trong lãnh vực tâm linh, lựa chọn điều tốt hay tìm đến một đức tin tuyệt đối cho mình là điều quan trọng độc nhất. Tại sao chúng ta không chọn điều tốt cho mình, mà đó là sự cứu rỗi ? Quý vị không tốn tiền bạc, chẳng tốn công lao. Chỉ “tin” thôi và sau đó theo lời Chúa dậy, làm điều tốt hay làm lành vứt bỏ điều xấu hay tội lỗi cùng đem Tin Lành đến cho người chưa biết Chúa. Tại sao chúng ta lại chọn điều xấu cho mình, không “tin” Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để bị đoán phạt ? Chúng tôi con cái Chúa ước mong, cầu khẩn quý vị bằng lòng “tin Con (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình)” để nhận “được sự sống đời đời (được cứu rỗi)” như tất cả con cái Chúa chúng tôi