Niềm Tin
Bài 173: Suy gẫm kỹ để biết ý nghĩa của phép lạ
Ngày: 06-05-2019 | Lượt Xem: 601
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Tin Lành… là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Chúng ta hãy tận lực cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh rao giảng “Tin Lành”, là “làm chứng về” Chúa Cứu Thế Jêsus và cả chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời cho mọi người, để mọi người hưởng được phép lạ “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17). Bởi đọc, học và suy gẫm lời Kinh Thánh mà “phép lạ” hiện đến, “Con cái Đức Chúa Trời” “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.
Bài 172: Nghĩ gì về phép lạ
Ngày: 15-04-2019 | Lượt Xem: 779
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Từ khi đến với Hội Thánh Chúa Kingsgrove, người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng tất cả công việc của Chúa làm trên Hội Thánh Ngài, trên mỗi đời sống con cái Ngài đều là phép lạ. Đôi khi các ý tưởng Sa-tan tiềm ẩn trong chúng ta che khuất để chúng ta không thấy và chúng ta chỉ thấy tài năng mình. Những anh chị đang đắc dụng trong nhà Chúa hẳn chiêm nghiệm được điều này, và tôi tin rằng quý anh chị đã nhanh chóng nhận ra phép lạ Chúa đang làm trên con người mình. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị đã nhiều lần cúi đầu tạ ơn Chúa trong tâm tình : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10). Cảm tạ Chúa vì những phép lạ Ngài đã đặt để trên con cái Ngài.
Bài 171: Việc làm lành và sự cứu rỗi
Ngày: 25-03-2019 | Lượt Xem: 802
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta phải “làm việc lành” không phải để được cứu nhưng để chứng tỏ mình là con cái Chúa, theo ý muốn Chúa phải “làm việc lành”. Lời Chúa Jêsus phán : “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Như vậy con cái Chúa chúng ta đừng bao giờ nghĩ “làm việc lành” để được cứu, nhưng “làm việc lành” như là “ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1), là chức phận “Ngài (đã) ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12), là “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31), chớ không phải vì sự cứu rỗi mà làm.
Bài 170: Tội lỗi của con cái Chúa và sự cứu rỗi
Ngày: 07-03-2019 | Lượt Xem: 853
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Kinh Thánh cho con cái Chúa chúng ta hiểu rõ muốn biết “mưu chước” của Sa-tan, muốn thắng sự lừa dối của Sa-tan dẫn dắt chúng ta vào đường phạm tội cùng Chúa, con cái Chúa chúng ta phải “phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ……. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng……” (Ê-phê-sô 6:10-17). Con cái Chúa chúng ta không cần lo tìm biết “mưu kế” của Sa-tan, nhưng phải lo “làm mạnh dạn trong Chúa” và mang “lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” thì chẳng còn “mưu kế” nào của Sa-tan có thể khiến con cái Chúa chúng ta phạm tội và hy vọng của chúng ta về sự cứu rỗi, về sống với Chúa trong cõi đời đời chắc chắn sẽ là sự thật ngọt ngào.
Bài 169: Nghĩ sao về hình tượng vô hình
Ngày: 18-02-2019 | Lượt Xem: 854
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta không được phép thờ hình tượng, dầu là hình tượng vô hình như thần Ma-môn. Kinh Thánh nghiêm khắc cảnh cáo con cái Chúa về lòng tham tiền bạc như sau : “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Con cái Chúa chúng ta nhắc nhở nhau không để cho ý tưởng ma quỷ dẫn vào việc “có chơi khôn có ăn”, đó là “thờ thần tượng” hay hình tượng vô hình đấy.
Bài 167: Thờ phượng hình tượng
Ngày: 05-02-2019 | Lượt Xem: 958
Đức Chúa Trời đối với “lòng theo ý tưởng Sa-tan” bằng cách người thuộc về Ngài không được phép thờ hình tượng trong điều răn thứ hai của mười điều răn. “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:4-6). Đây là điều răn dài nhất trong mười điều răn, giải nghĩa tường tận, có lời đoán phạt khủng khiếp cho những ai bất tuân điều răn này - thờ hình tượng; đồng thời cũng có lời hứa về ơn phước tuyệt hảo cho cả dòng họ biết tôn giữ điều răn này - không thờ hình tượng và hầu việc chúng nó.
Bài 167: Thờ phượng Sa-tan ma quỷ
Ngày: 19-01-2019 | Lượt Xem: 954
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Hầu hết chúng ta đều tin có Trời mà con cái Chúa chúng tôi tôn kính gọi là Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta có lòng nhờ cậy Trời, kêu cầu Trời mỗi khi khốn khó nguy nan. Chúng ta cũng nhận biết ơn Trời. Chúng ta cũng sợ “Trời hành, Trời hại”. Chúng ta cũng ý thức “thuận Thiên dã tồn, nghịch Thiên dã vong”-Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất. Nhưng hầu hết chúng ta không có ý muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, ông Trời duy nhất đã “dựng nên trời đất” (Sáng-thế-ký 1:1) và tạo dựng “loài người như hình … và theo tượng” Ngài (Sáng-thế-ký 1:26). Nếu chúng ta bỏ qua sự thờ phượng ông Trời duy nhất đó, thì phải thờ phượng ai hầu đáp ứng nhu cầu tâm linh một cách trọn vẹn, để có được một niềm tin đích thực, một tâm hồn an bình khi còn sống ở trên trái đất này, một hy vọng vào những năm tháng sau khi qua đời.
Bài 166: Con người và sự thờ phượng
Ngày: 28-12-2018 | Lượt Xem: 1060
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Là con cái Chúa, chúng ta hẳn tin rằng chủ đích của các ý tưởng Sa-tan là muốn con người thờ phượng chúng thay vì thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời, hoặc không thờ phượng chúng thì chúng vẫn cố gắng làm sao để nhân loại “đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng (kể cả tiền tài, danh vọng) của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” mà thờ phượng (Rô-ma 1:23). Nếu chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ là chúng ta đã bị các ý tưởng Sa-tan lừa dối rồi đấy.
Bài 165: Nghĩ về tâm tính của con người
Ngày: 13-12-2018 | Lượt Xem: 1124
Thưa quý vị đang tầm đạo,Tâm tính chúng ta không thể do “tu” để bớt xấu thêm tốt vì kinh nghiệm cho thấy “cả đời làm lành, điều lành chưa đủ, một ngày làm ác, điều ác có dư”. Chúng ta chỉ cần “tin” và với quyền năng của Đức Chúa Trời thi thố ngay trên đời sống chúng ta như lời Kinh Thánh xác quyết : “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). “Người dựng nên mới” trong chúng ta trở nên “người thánh (được xưng công bình, hoàn toàn tốt trong Chúa tại thời điểm tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).
Bài 164: Nghĩ về thiên tính của con người
Ngày: 06-12-2018 | Lượt Xem: 1132
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Linh hồn quý vị đang có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Con cái Chúa chúng tôi thành tâm mong ước quý vị tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín được phát triển đầy đủ trong “người… mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) và trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Thưa quý anh chị con cái Chúa, Qua Chúa Cứu Thế Jêsus, con cái Chúa chúng ta có đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chúng ta không mong ước trở nên người quân tử, vì chúng ta đã được trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).