Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, những người sống tại Âu Châu đứng trên bờ, nhìn Đại Tây Dương mênh mông, cho rằng chẳng có gì ở phía bên kia. Cũng vì thế trên chiếc khiên của người Tây Ban Nha có khắc câu: “Chẳng có gì bên kia bờ” [Ne Plus Ultra]. Nhưng rồi Columbus cho thuyền vượt đại dương, và thời gian dài sau đó, chiếc thuyền của Columbus trở về Tây Ban Nha, với lời tuyên bố rằng phía bên kia còn có đất, và đất đai rất mầu mỡ. Hoàng Đế Tây Ban Nha cho thay đổi câu trên tấm khiên, bằng câu “Còn nữa ở bờ bên kia” [Plus Ultra]

Nói chung, con người cho rằng chết là hết, chẳng có gì bên kia sự chết cả. Nhưng sau biến cố Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, chúng ta biết rằng có sự sống lại sau khi chết và bên kia sự chết có sự vinh quang của thiên đàng.