Bài Giảng
Bằng chứng Chúa sống lại
Ngày: 18-03-2019 | Listen: 32 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Trật tự khi thờ phượng
Ngày: 10-03-2019 | Listen: 53 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Được đến Nhà Chúa
Ngày: 05-03-2019 | Listen: 50 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

The image of God's mission
Ngày: 25-02-2019 | Listen: 20 | Mục Sư Đoàn Khoa Nam

Phước
Ngày: 18-02-2019 | Listen: 24 | Mục Sư Huỳnh Thành Tín

Weeds in the Kingdom of God
Ngày: 15-02-2019 | Listen: 13 | Mục Sư Rod French

Tiếng lạ và người chưa tin
Ngày: 11-02-2019 | Listen: 36 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Thành Thánh
Ngày: 06-02-2019 | Listen: 48 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Phước
Ngày: 06-02-2019 | Listen: 34 | Mục Sư Đoàn Trung Chánh

Thanksgiving, Remembrance and Prayer
Ngày: 29-01-2019 | Listen: 23 | Mục Sư Đoàn Khoa Nam